DỊCH VỤ ĐÁM MÂY


Ứng dụng điện thoại di động của chúng tôi được cho phép để kết nối trực tiếp với dịch vụ đám mây của chúng tôi đem lại cho bạn điều khiển tinh gọn của các tính năng và phần mềm máy ảnh. Đối với những người luôn luôn chạy, phần mềm ứng dụng di động của chúng tôi làm cho nó dễ dàng cho bạn để thông báo lưu trú. Xem, kết nối và điều khiển hệ thống di động máy ảnh của bạn từ sự tự do của tất cả các thiết bị di động của bạn. Chúng tôi tính năng phổ biến nhất trên ứng dụng điện thoại di động của chúng tôi là "Sống trông" video và hình ảnh, mà cung cấp cho bạn ngay lập tức xác minh trong khu vực giám sát của bạn.